Zaloguj się >>


POMOC

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07. TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.

W ostatnich latach, TRACE MODE 6 SCADA/HMI jest coraz bardziej popularny w systemach rozliczania energii zbudowanych w oparciu o liczniki energii i inne liczniki dostarczane przez różnych producentów. Standardowa metoda odczytywania danych z liczników była niekomfortowa, ponieważ wymagała użycia zbyt dużej liczby kanałów i użytkownicy często musieli programować nawet standardowe funkcje liczników ręcznie.

 Nowa, ekscytująca wersja 6.07 oferuje nowy, jednolity sposób przetwarzania danych z liczników energii, który łączy funkcje takie jak odczytywanie danych z liczników różnych producentów, obliczanie standardowych charakterystyk, przesyłanie danych do sterowni, wizualizacja procesu, dokumentowanie procesu przy użyciu przy użyciu standardowych formularzy i wysyłanie dokumentów do firm elektrycznych.

Uniwersalny sterownik liczników energii

Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej. Typ sterownika może zostać ustawiony w ustawieniach portu COM (“Destinations”) węzła. Podczas konfiguracji głównych składników systemu, projektant może wybrać typ licznika z listy i następnie przejrzeć specyfikację licznika i wybrać dowolne parametry do kontrolowania.

  Sterownik obsługuje obecnie następujące modele liczników energii i analizatorów:

 • Iskra MIS (Słowenia): Iskra_MI, Iskra_MT, Iskra_MC, Iskra_WS;
 • Circutor (Hiszpania): CVM_NGR, CVM_BD, CVM_K2;
 • Algodue Elettronica (Włochy): UPM 303, UPM 304, UPM 305;
 • Incotex: Mercury 230, Mercury 233, Mercury 203.2Т;
 • СЭТ-4ТМ2, СЭТ-4ТМ1, ПСЧ и СЭБ;
 • Energomera: CE 102, CE 201, CE 303, CE 304, CE 315, ЦЭ6850;

Będziemy kontynuować poprawę sterownika poprzez dodawanie obsługi innych liczników w oparciu o prośby użytkowników TRACE MODE 6.
Sterownik jest obsługiwany zarówno przez RTM jak i Micro TRACE MODE dla Windows CE, umożliwiając użycie dowolnego sterownika działającego w oparciu o Micro TRACE MODE w systemie pomiaru energii. Sterownik może komunikować się z licznikami przy użyciu RS 232/485, modem, lub GSM. Różne typy liczników mogą łączyć się na jednej magistrali. Gdy licznik ma specyficzne zasady regulujące sposób łączenia i rozłączania, sterownik może automatycznie zastosować takie zasady, zgodnie z protokołem każdego licznika. W celu osiągnięcia lepszych rezultatów zalecamy konfigurację licznika w trybie, który nie wymaga przełączania szybkości interfejsu szeregowego.
 

Podłączanie licznika do węzła projektu TRACE MODE jest bardzo łatwe:

 • Utwórz w zakładce “Sources/Receivers” komponent i skonfiguruj podstawowe parametry połączenia w nim (typ licznika, numer portu COM, numer urządzenia, ID, hasło, itp.).
 • Następnie, połącz ten komponent do kanału CALL o typie call ChGroupReq (“DEVICE”), który będzie wykonywał wszystkie funkcje komunikacyjne, jak również odbiór i archiwizowanie danych.
 • Na koniec połącz argumenty tego kanału do CALL_ ChGroupReq i skonfiguruj funkcje, które moją być wykonywane i odpowiednie parametry licznika. 

Możesz również zmieniać typy parametrów aktywnych funkcji w czasie rzeczywistym.

Dla każdego licznika automatycznie tworzone są logi, zawierające uśrednione dane takie jak moc, statystyki dotyczące energii oraz listy zdarzeń.

Dane archiwalne są automatycznie pobierane z liczników i zapisywane do plików. Wiarygodne informacje z archiwów licznika są w pełni zsynchronizowane. Możesz również wymuszać pobieranie archiwów i logów z dowolnych liczników. Wszystkie archiwalne dane mogą być przetwarzane przy użyciu wewnętrznych narzędzi TRACE MOD, można je wyświetlać na wykresach lub w raportach. Pliki archiwum można próbkować, a następnie przetwarzać matematycznie i przesyłać do innych węzłów jeżeli jest to konieczne. Osobne logi są wykorzystywane do rejestracji połączeń i jakości połączeń TRACE MODE z licznikami.

Jeżeli wybrany licznik nie może dostarczyć uśrednionych wartości archiwalnych, DEVICE może utworzyć takie archiwum bazując na aktualnych danych z tego licznika. Gdy archiwalne dane przechowywane w liczniku nie zostały odczytane lub pojawiły się błędy, możesz dodać lub dopasować archiwalne dane ręcznie lub przy pomocy programu.

 Aktualne dane pobrane z liczników mogą być przetworzone i zapisane w archiwum SIAD w standardowy sposób. Można również uśrednić bezpośrednio dane w archiwum RTM zamiast odczytywać uśrednione dane z urządzenia. Dodatkowo dla wszystkich składników funkcjonalnych tej metody wewnętrzna funkcja DUMP zapisuje i przywraca dane podczas restartu.

Technologia obliczania niezbilansowania

Obliczanie niezbilansowania jest jednym z najczęstszych problemów w zastosowaniach liczników energii. TRACE MODE 6.07 posiada mechanizm zaprojektowany do automatycznego obliczania niezbilansowania dla każdego licznika jako wartość bezwzględną lub względną. Aby sprostać temu wyzwaniu, TRACE MODE 6.07 zawiera specjalny składnik wirtualny SUMMATOR. Mimo, że jego podstawowa konfiguracja jest podobna do składnika DEVICE dowolnego licznika, komponent ten zawiera również atrybuty „wirtualności”.
TRACE MODE zawiera teraz także EMULATOR LICZNIKA zaprojektowany do symulowania działania licznika energii elektrycznej, bez jego fizycznego podłączania.

Licencje na liczniki energii elektrycznej w TRACE MODE 6.07

Każdy development system TRACE MODE z linii Professional obsługuje nieograniczoną liczbę liczników energii. Liczniki są odpytywane przy użyciu uniwersalnego drivera (w modułach runtime liczba obsługiwanych liczników zależy od liczby dostępnych kanałów).

Development system w wersji Basic i moduły runtime nie obsługują uniwersalnego drivera dla liczników energii elektrycznej. EMULATOR LICZNIKA jest dostępny w darmowej wersji Basic TRACE MODE.
Obie wersje TRACE MODE 6.07 w dalszym ciągu będą obsługiwały starszy mechanizm odpytywania liczników energii elektrycznej przez kanały i drivery.

Liczba liczników energii elektrycznej odpytywanych przez uniwersalny mechanizm komunikacji z pełnym przetwarzaniem danych przez serwery SCADA TRACE MODE zależy od liczby kanałów w licencji jak poniżej:

 • 15 do 127 kanałów – 2 liczniki energii elektrycznej;
 • 255 kanałów – 16 liczniki energii elektrycznej;
 • 511 kanałów – 22 liczniki energii elektrycznej;
 • 1023 kanałów – 32 liczniki energii elektrycznej;
 • 2047 kanałów – 45 liczniki energii elektrycznej;
 • 4095 kanałów – 64 liczniki energii elektrycznej;
 • 8191 kanałów – 90 liczniki energii elektrycznej;
 • 32000 do 64000 kanałów – nielimitowana liczba liczników energii elektrycznej.
   
  Podobnie do RTM, niektóre modele Micro TRACE MODE 6 dla Windows CE mogą odpytywać liczniki energii elektrycznej przy użyciu dwóch metod: standardowej opartej o kanały i drivery oraz nowej metody wprowadzonej w wersji 6.07 opartej o uniwersalny sterownik. Nowa metoda umożliwia automatyczne przetwarzanie danych i obliczanie standardowych parametrów. Dane są przekazywane z licznika do stanowiska operatora z TRACE MODE RTM.

Liczba liczników energii elektrycznej odpytywanych przez uniwersalny sterownik zależy od typu Micro TRACE MODE oraz od liczby licencjonowanych kanałów. Możesz znaleźć tę liczbę w cenniku.

Nowe funkcje graficzne w wersji 6.07

Wersja 6.07 zawiera różne graficzne funkcje takie jak:

 •  “Control menu”: zapewnia kontrolę nad wykonywaniem funkcji sterowania. 2 argumenty są wykorzystywane w tym celu. Pierwszy otrzymuje polecenie numeryczne. Wykonywanie polecenia jest sterowane przez sprawdzanie czy wartość drugiego argumentu pasuje do wartości skonfigurowanej w ustawieniach. 
 •  “Channel”: Może jednocześnie wyświetlać wartość dołączonego kanału, ENCODING i jednostkę. Parametr jest dynamicznie sterowany przez status lub dowolne wartości z poza normalnego zakresu pracy. Wszystkie te informacje wyświetlane są na ekranie. Przez użycie tego GI operator może bezpośrednio zatwierdzić ostatnią wiadomość z AR dla tego kanału oraz ustawiać jego zakres w czasie rzeczywistym.
 • “Database”: tablica jest połączona przy użyciu argumentów ekranu do zapytań SQL, które implementują zapytania kilku zmiennych typu string. Rezultat próbkowania jest zapisywany w pamięci GI i wyświetlany w tabeli. Operator może zarządzać zapytaniami i próbkowaniem.
 • “Flat pump”: Dynamizacja koloru została dodana do wewnętrznej przestrzeni i obramowania oraz dla rotora – obramowanie i wypełnienie.
 •  “Flat valve 2”: W przeciwieństwie do istniejącego GI “Flat valve 1”, nowy GI posiada funkcję niezależnego składnika „Drive”, który oferuje dynamizację zarówno obramowania oraz koloru wypełnienia.

Nowe grupy graficzne “Areas”, “Building Elements”, i “Electrical Building Elements”, zostały dodane znacząco rozszerzając zakres dostępnych narzędzi GUI dla automatyki budynków.

Nowe funkcje dynamizacji:

TRACE MODE 6.07 zawiera następujące nowe funkcje:

 • Niezależna dynamizacja widzialności dla każdego elementu graficznego;
 • “Proportional switch” metoda dostępna do przełączania do innego ekranu;
 • Dynamiczna transformacja została dodana dla obiektów graficznych. Transformacja dowolnego obiektu i jego pozycji graficznych może być teraz nałożona na siebie;
 • Funkcje sterujące pozwalają teraz na zdefiniowanie nagłówka i tekstu „Confirmation”;
 • “Display type” ustawienia właściwości zostały ulepszone dla dynamicznych atrybutów. Warunki Arg in interval oraz Set {Arg & Const1 = Const2} zostały dodane;
 • Polecenie do łączenia limitów we wskaźnikach zostało dodane;
 • Specyfikacja “Display type” z właściwością “Blinking” została ulepszona;
 • Specyfikacja została ulepszona dla tych elementów graficznych 3D, które pozwalają na symulację materiału;
 • Wszystkie elementy graficzne z wypełnieniem i inne obiekty mają teraz właściwość przezroczystość. Dostępnych jest kilka stopni przezroczystości.

Nowe funkcje edytora graficznego

Edytor HMI zawiera teraz dodatkowe funkcje, ułatwiające i przyspieszające projektowanie biblioteki graficznej:

 • Obiekty graficzne mogą być teraz użyte jako nagłówki ekranu;
 • Elementy graficzne mają teraz własny schowek, dzięki czemu można kopiować ustawienia pomiędzy elementami;
 • Właściwości elementów graficznych pozwalają teraz bezpośrednio wybrać powłokę docelową i powiązać argument “Dynamiczna transformacja” przy użyciu metody D&D;
 • Narzędzia do Z-pozycjonowania powłok ekranu zostały ulepszone;
 • Gdy większy ekran jest ładowany w edytorze HMI pojawia się klepsydra;
 • Skrót klawiszowy do pokazywania/chowania siatki ekranu jest teraz dostępny (CTRL+G).

Poprawione funkcje poszczególnych elementów graficznych

Niektóre elementy graficzne zostały zmodyfikowane, wśród nich:

 • “Node alarm report” – możliwy jest teraz wybór czcionki;
 • “Trend”  zawiera teraz kod dostępu, aby ograniczyć dostęp do konfiguracji parametrów krzywych;
 • Możesz teraz wybrać przesunięcie kursora „Do danej chwili czasu”, gdy wybrany jest „Trend”;
 • Konfiguracja „Ukryj na starcie” jest teraz możliwa dla każdej krzywej trendu;
 • Text from file” wyświetla teraz kod HTML wygenerowany w pamięci;
 • Informacje binarne można teraz wyświetlać w formacie binarnym;
 • “Picture-button”  obsługuje teraz dodawanie tekstu, z możliwością dynamizacji zarówno zawartości jak i koloru;
 • “Button group” zawiera teraz orientację (pozioma/pionowa), wyświetlanie wartości dołączonego argumentu oraz kolor znaku wodnego z przejrzystością;

Ulepszone działanie dynamiczne RTM

Dodaliśmy zestaw funkcji znacznie zmniejszających obciążenie PC:

 • Dostępny jest teraz tryb Economy ładowania ekranów;
 • Proces eksportowania projektów z obiektami graficznymi oraz ładowania projektów do RTM został zoptymalizowany;
 • Programowalne sterowanie wyświetlaniem ekranów pop-up w czasie rzeczywistym jest teraz możliwe. Możesz dynamicznie ograniczyć liczbę obecnych ekranów pop-up, włączając w to blokowanie pop-up dla indywidualnych statycznych ekranów;
 • Programowalne przełączanie argumentów ekranów w czasie rzeczywistym zostało ulepszone, pozwalając uniknąć ładowania tych samych szablonów graficznych w pewnych sytuacjach.

Nowe funkcje

Redundancja komunikacji szeregowej jest teraz dostępna dla komunikacji z modułami I/O.

 Obsługa nowych protokołów

 • Wersja 6.07 zawiera drivery dla szeroko stosowanych sterowników i protokołów:
 • IEC 60870-5-101 protokół telemechanics;
 • IEC 60870-5-104 protokół telemechanics (master i slave).

Nowe produkty

Wersja 6.07 zawiera następujące nowe produkty:

 • Adaptive Micro TRACE MODE 6 OEM WinPAC-8000 dla Windows CE: Zaprojektowane do uruchamiania programów logicznych, zarządzania i dostosowywania procesów i wyświetlania informacji w HMI wbudowanym w sterownikach WinPAC-8000 i ViewPAC (zawiera programy dla WinCON-8000). Posada adaptacyjną pętlę PID i samo dostrajającą się pętlę PDD.
 • Micro TRACE MODE 6 GSM/GPRS+ dla WinPAC-8000 z otwartymi protokołami (IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus TCP slave) dla Windows CE. Zaprojektowane do zbierania danych, uruchamianie programów logicznych i wyświetlanie informacji w HMI wbudowanym w sterownikach WinPAC-8000 i ViewPAC (zawiera programy dla WinCON-8000). Obsługuje urządzenia I/O. Zawiera drivery do podłączania liczników energii elektrycznej, z w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniem danych (63 do 127 kanałów – jeden licznik, ponad 127 kanałów – 2 liczniki). Obsługuje nieograniczoną liczbę liczników energii elektrycznej, odpytywanych w celu przekazania danych do RTM (zbiera dane i przesyła je dalej). Odpytuje liczniki i zdalne urządzenia I/O przez modemy i modemy GSM, włączając wykorzystanie IEC-60870-5-101 lub IEC-60870-5-104 master. Łączy się z PC przy pomocy RS, sieci lub GPRS, także z wykorzystaniem Modbus TCP, IEC-60870-5-101 lub IEC-60870-5-104 slave.
 • Micro TRACE MODE 6 GSM/GPRS + dla Windows CE dla systemów pomiarowych: Działa jako hub danych i sterownik w systemach pomiaru energii elektrycznej opartych o różne sterowniki działające pod Windows CE (x86 i ARM) – Tion, WinPAC, ViewPAC, itp. Zawiera zintegrowane drivery do odpytywania liczników energii elektrycznej przez uniwersalny mechanizm komunikacji z automatycznym przetwarzaniem. Obsługuje nielimitowaną liczbę liczników energii odpytywanych w celu przekazania danych do RTM. 

Nowa wersja jest dostępna do pobrania dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników w zakładce POMOC na www.tracemode.pl.

UWAGA! Z racji tego, że obecna wersja zawiera wiele nowych funkcji graficznych, możliwy jest brak kompatybilności z poprzednimi wersjami. Przed przeniesieniem projektu do wersji 6.07 prosimy zrobić kopię.

W razie pytań odwiedź http://forum.adastra.ru/

TOP NEWS

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS